Lyngby Hovedgade 57 B, 1.sal, 2800 Kongens Lyngby
Kontakt os: 4588 8808

Velkommen

I klinikken modtager vi patienter med alle typer gynækologiske problemer og spørgsmål.
Desværre tilbyder vi ikke behandling for barnløshed.

Konsultation efter aftale truffet i telefontiden.

Ventetid opdateres på Sundhed.dk (ca 3-4 mdr ved ikke akutte problemstillinger)

VEDR. PRØVESVAR

Har du været i klinikken og mangler prøvesvar, så er de at finde på appen Mit.dk.

Mit.dk er portal for digital post fra offentlige og private virksomheder samt organisationer. 

 

FERIE & LUKKEDAGE

2024

Klinikken er lukket om fredagen

4/3 - 10/3

8/4 - 16/4

8/7 - 21/7

5/8 - 18/8

23/12-5/1 (2025)

Klinikinformation:

Lyngby Hovedgade 57B, 1. sal th - 2800 Lyngby
CVR-nr.: 35 54 62 43 Yder-nr.: 215899

Konsultation aftales på tlf. 45 88 88 08

Oplys altid dit CPR-nummer ved alle henvendelser.

Vi sender en reminder på sms 48 timer inden aftale, medmindre dette fravælges hos sekretæren.

 

Henvisning: Inden tidsbestilling husk HENVISNING FRA EGEN LÆGE (Mere info og undtagelser under "patientinformation")

 

Afbud: Afbud modtages kun telefonisk og ikke via mail eller sms. Læg gerne besked på telefonsvareren udenfor telefontiden. Oplys altid dit CPR-nummer, så vi kan sikre, at det er den rigtige tid der aflyses. Der kan pålægges gebyr på 250 kr. ved udeblivelse uden afbud.

 

Recepter: Efter endt forløb i klinikken, afsluttes henvisning med besked til egen læge. Herefter er det egen læge, som tager stilling til medicinen i forbindelse med receptfornyelser.

 

Handicapforhold: Et trin fra gadeniveau. Smal elevator. Ikke handicaptoilet.

 

Vikar: Gynækolog Jesper Sederberg, som tidligere var indehaver af klinikken, vikarierer af og til ved mit fravær.

Telefontid

Mandag
Kl. 9-11
Tirsdag
Kl. 9-11
Onsdag
Kl. 9-11
Torsdag
Kl. 9-11
Fredag
Lukket

Behandlinger

Abort
Blødning efter overgangsalderen
Blødningsforstyrrelser
Celleprøve fra livmoderhalsen
Cyster på æggestokkene
Graviditetskomplikationer
Keglesnit
Kønsvorter
Lichen
Overgangsalder
Prævention
Smerter
Vandladningsproblemer

Patientinformation

Alle patienter med dansk sygesikring kan modtages i klinikken uanset bopæl

Sygesikringsgruppe 1
Der kræves henvisning fra egen læge.
En henvisning skal benyttes inden 6 måneder og gælder højst 6 besøg.
Undersøgelse er gratis for patienten, idet klinikken afregner direkte med Sygesikringen.

Sygesikringsgruppe 2
Der kræves ingen henvisning fra egen læge. Klinikken afregner med Sygesikringen, men patienten skal selv afholde et særskilt honorar.

Medicinsk abort
Der kræves ikke henvisning.

 

Klinikken er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel samt IOTA certificeret.

 

Se certifikat for Den Danske Kontrolmodel her

 

   

Se IOTA certifikat her

Konsultation for sygesikringsgruppe 1
med henvisning

Gratis

Konsultation for sygesikringsgruppe 2

900 kr.

Hormon spiral

1.400 kr.

Kobber spiral  

350 kr.

Hormon vaginal ring                 

400 kr.

Støttepessar/ inkontinens ring

450 kr.

 

En utilsigtet hændelse, er en begivenhed, der er en følge af en handling, der ikke skyldes patientens sygdom, og som er skadevoldende eller ville være det, hvis den ikke var blevet afværget. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og uerkendte hændelser og fejl.
Selvom alle sundheds-professionelle tilstræber at udføre deres job, så det sikrer det bedst mulige udkomme for patienterne, kan der i et stort komplekst sundhedssystem forekomme fejl og utilsigtede hændelser.

Sundhedspersoner har i visse situationer pligt til at indberette en utilsigtet hændelse, hvis den erkendes. Du kan imidlertid også som patient eller pårørende indberette en utilsigtet hændelse. Det kan du gøre ved at gå ind på http://www.dpsd.dk/ hvor du kan indberette hændelsen elektronisk.

Du kan også læse om utilsigtede hændelser ved at følge dette link:
http://stps.dk/da/udgivelser/2016/~/media/4D26B896914849C5A3B4531A21CAEC8F.ashx

Bivirkninger kan indberettes, hvis man oplever bivirkninger, som ikke er beskrevet i indlægssedlen. Der kan også være tale om kendte bivirkninger til medicinen, men hvor bivirkningen er mere alvorlig end beskrevet eller forventet. Du kan indberette bivirkninger til medicin, ved at følge nedenstående link.
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig, som patient, indsamler og behandler Gynækolog Anne Lene Bülow-Lehnsby en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan behandler, Gynækolog Anne Lene Bülow-Lehnsby bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Gynækolog Anne Lene Bülow-Lehnsby indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af speciallægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Ved tolkebistand udveksles oplysninger med sikkerhedsgodkendt tolkebureau efter aftale med Region Hovedstaden
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denialof- service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge- huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 20-23 samt sundhedsloven
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang/måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens forudgående samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens 45

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykke, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t. Novax A/S.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45 88 88 08

Adresseoplysninger på klinikken:
Lyngby Hovedgade 57 B
2800 Lyngby

 

Maj 2020

Hvem er vi

Anne Lene Bülow-Lehnsby

Anne Lene Bülow-Lehnsby

Speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Uddannet læge i 1998 ved Københavns Universitet.
 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik 2010.
 • Har primært været ansat på gynækologiske afdelinger i Storkøbenhavn, senest som afdelingslæge på Hvidovre Hospital.
 • Overtog klinikken i Lyngby i 2014.
 • Medlem af Dansk Selskab for Gynækologi og obstetrik og Danske fødsels- og kvindelægers organisation.
Læs mere →
Jesper Sederberg

Jesper Sederberg

Speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Tidligere indehaver af klinikken fra 1992 til 2014. 
 • Vikarierer om onsdagen i lige uger, samt ved Anne Lenes fravær.
Læs mere →
Lene

Lene

Gynækologisk sygeplejerske, speciale i kontinens
 • Uddannet fra Bispebjerg Sygeplejerske skole 1989.
 • Uddannet kontinens sygeplejerske i 2005.
 • Senest ansat i 20 år på Gynækologisk Afdeling Hvidovre Hospital. 
 • Lene har været ansat i klinikken siden 2015.

 

Læs mere →

Johanne

Lægesekretær
 • Besvarer telefonen ved tidsbestilling mellem kl. 9 og 11
 • Varetager mange forskellige funktioner i klinikken
 • Johanne har været ansat i klinikken siden januar 2024
Læs mere →

Conny

Jordemoder
 • har mange funktioner i klinikken
 • har været ansat siden september 2023
Læs mere →

Find vej

Vi bor på Lyngby Hovedgade 57B, 1. sal. 
(Ovenpå Stof 2000)
Det er den sydlige ende af Hovedgaden - ind mod København.

5 min. gang fra Lyngby Station.

Det er parkerings-muligheder på Mosevej eller overfor ved Stationen.

Link til Google maps her